A Judy-Car Kft. (székhely: 4002 Debrecen Csárda u.32, adószám:23834637-2-09,Cégjegyzék szám: 09-09022701 , cégbíróság:Debrecen) (továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető), illetve valamennyi igénybe vevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.bontottalkatreszek.hu honlapon (továbbiakban: honlap) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre (továbbiakban: hirdetési szerződés) irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat Üzemeltető jelen oldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásra felhasználók figyelmét felhívja. A honlap használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet:

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére új és bontott autóalkatrészeik és egyéb, pl. banner reklámjaik (továbbiakban: hirdetés) folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.bontottalkatreszek.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit. A Hirdető által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni. A honlap megtekintése és az azon történő keresés ingyenesen és regisztráció nélkül történik. A honlapon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követően ingyenesen, míg más szolgáltatások visszterhesen érhetőek el. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik. Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokról és egyéb kiegészítő szolgáltatásokról illetve kedvezményekről az Üzemeltető ad felvilágosítást. Visszterhes szolgáltatások esetén az Üzemeltető nem vállalja az évi 100%-os rendelkezésre állást a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit, valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít. Hirdetőnek a kedvezmények igénybe vételére hirdetési szerződés kitöltésével és aláírásával van lehetősége.

2. A hirdetés díja Üzemeltető a hirdetés elhelyezését a mindenkor hatályos hirdetési díj ellenében biztosítja. Kivételt képeznek ,ha a szerződő felek írásban ettől eltérően megegyeznek. Hirdető a hirdetési díjat a hirdetést megelőzően készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással egyösszegben köteles megfizetni. Fizetési késedelem esetén Üzemeltető jogosult a követelés behajtásával követeléskezelőt megbízni. A hirdetési díj késedelmes fizetése esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből Hirdető hirdetéseit. Hirdető az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet. Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Hirdetőit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Üzemeltető részéről egyoldalúan. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben: - az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása, - a jogszabályi környezet megváltozása, - az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása, - vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult. A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

3. Felelősség A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű igénybevétele valamennyi igénybe vevő saját kockázata és felelőssége. Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden tőle telhetőt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében. Üzemeltető a honlap és annak részei megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személy tudomására hozta. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felel a Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, képekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. Hirdető által elhelyezett vagy rendelkezésre bocsátott tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, a tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és tartalom közzétevőjétől illetve rendelkezésre bocsátójától felmerült kárának megtérítését követelni. Hirdető által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Hirdető tartozik felelősséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Hirdető kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére. Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

4. Hirdetések törlése, korlátozása Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben: - Hirdető nem jármű alkatrész vagy jármű tartozék illetve kiegészítő hirdetést helyez el. (pl.: szolgáltatás, ingatlan, háztartási gép, ékszer, könyv, vagy egyéb termék, élő állat, cégek, vállalkozások stb.) - Hirdető a jármű alkatrészekről készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el. - Hirdető a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el. - A honlapon csak magyar nyelven lehet hirdetni. A hirdetésnek a hirdetett alkatrészt kell leírnia. - A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz. - A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására. Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben a Hirdető semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

5. Adatvédelem Üzemeltető a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges természetes személyazonosító vagy cég adatokat és címet. Üzemeltető a hirdetési szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Üzemeltető ezen túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes vagy cég adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes vagy cég adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Üzemeltető a személyes vagy cég adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a Hirdető kérésére törli. Hirdető saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani illetve törölni. A Hirdető regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes vagy cég adatok azonnal törlésre kerülnek. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Üzemeltető a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes vagy cég adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A kezelt személyes vagy cég adatokat az Üzemeltető csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén Üzemeltető a jogszabályok nyújtotta lehetőségek között együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében. Az igénybe vevők panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az igénybe vevő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

6. A szerződés megszűnése Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

7. Egyéb rendelkezések Üzemeltető a jelen általános felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja. A jelen általános felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó. Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. Jelen ÁSZF 2012. november.1 napján lép hatályba.

Kiemelt hirdetések: